Jaarplan 2018 – 2019

Vereniging Gierzwaluwbescherming Nederland  is een Non Profit organisatie die zich inzet voor de bescherming van de Gierzwaluw in het algemeen en in het bijzonder het monitoren van gierzwaluwnesten door middel van camera observatie.

Voor 2018-2019 heeft het Bestuur van Vereniging Gierzwaluwbescherming Nederland een aantal plannen en doelstellingen vastgesteld.

Als adviesorgaan blijft Vereniging Gierzwaluwbescherming Nederland als gesprekspartner aan de overlegtafel zitten bij het grootschalige renovatie-project Stroomversnelling (Nul op de Meter). De focus ligt nu vooral op de uitvoering en de naleving van de vastgestelde protocollen/factsheets.

Leden van Vereniging Gierzwaluwbescherming Nederland die in het komende jaar 2018 – 2019 een plan hebben, in het belang van de Gierzwaluwen, kunnen in aanmerking komen voor een maximale bijdrage van € 500,00.

De weg die is ingeslagen om meer bekendheid te krijgen voor zowel  de vereniging zelf als voor de Gierzwaluw en haar problematiek, zal worden voortgezet. We willen een autoriteit zijn op de “beschermingsmarkt”. Als beschermers willen we graag van te voren bij een project betrokken worden zodat we met onze specifieke “gierzwaluw-expertise” het juiste advies kunnen geven. Zo kunnen we gezamenlijk een goede oplossing bedenken om op die manier een win-win situatie te creëren.

Het aangaan van gesprekken met diverse andere beschermings-organisaties blijft onverminderd hoge prioriteit hebben, teneinde een betere en vooral nauwere samenwerking te verkrijgen. Voorlichting, lezingen aan ecologische adviesbureaus en vogelopvangcentra over de specifieke “gierzwaluw-aandachtspunten”, alsmede eensluidende voorlichting over “Hoe om te gaan met een gevonden gierzwaluw”.

De doelstelling voor 2019 om meer cameralocaties te realiseren blijft net als in het verleden een van de speerpunten, zodat nog meer en nóg beter camera-onderzoek gedaan kan worden en er geen broedgegevens door middel van nest openen hoeven te worden verkregen. Waarbij ook onderzocht gaat worden hoe de telgegevens en nestplekken op een centrale plaats geregistreerd kunnen worden zodat deze voor iedereen inzichtelijk zijn. Denk hierbij aan overheden, adviesorganen en beschermingsinstanties.

Vereniging Gierzwaluwbescherming Nederland heeft ongeveer 450 leden. Ook in 2019 zullen we weer een ledenwerf actie organiseren. Want hoe mooi zou het zijn om met nóg meer mensen onze passie voor de gierzwaluwen te delen?