Verslag Natuur Inclusief Renoveren van 3 november jl.

november 14, 2015

Verslag van de bespreking op 3 november 2015 te Den Haag.
Natuurinclusief renoveren

Het project Stroomversnelling is een grootschalig renovatieproject, waarin ca 1,1 miljoen woningen omgebouwd zullen gaan worden tot energie-neutrale woningen. Het betreft hier woningen die in de jaren ’60 en ’70 zijn gebouwd als zogenaamde “sociale woningen”. Deze woningen bieden bescherming en nestgelegenheid aan diverse soorten vogels en zoogdieren.

Het project is van start gegaan om in eerste instantie 111.000 woningen energie neutraal te maken. De uitvoering is bij de eerste woningen niet vlekkeloos verlopen. Op 9 juli jl. heeft er een bilateraal overleg plaatsgevonden tussen Vereniging Gierzwaluwbescherming Nederland en mensen van project Stroomversnelling. In dit overleg werd door de voorzitter van project Stroomversnelling uitgelegd wat het project inhoudt, maar ook werden door de mensen van Vereniging Gierzwaluwbescherming Nederland de misstanden en tekortkomingen ter discussie gesteld.
Een van de belangrijkste afspraken waar we de deur mee uit gingen was een uitnodiging voor een vervolg afspraak met de bouwers, andere natuurbeschermers, medewerkers van het Ministerie van Economische Zaken en mensen van project Stroomversnelling.

Op 3 november jl. heeft dit overleg plaatsgevonden. Er kwamen in grote lijnen 2 zaken aan bod:
- De stand tot nu toe
– Hoe gaan we verder? Afspraken voor de toekomst.

Het project is onomkeerbaar. Het gaat in eerste instantie om 111.000 woningen en om dat aantal te realiseren moet er een heel hoog bouwtempo worden gehaald. Met als leidraad Activiteitenplan 1.0 is de ontheffing voor de Flora en Fauna wet verkregen. Dit plan liet echter nogal wat te wensen over. Project Stroomversnelling heeft alle baat bij een ongestoord bouwproces en daarom zijn de natuurbeschermingsorganisaties uitgenodigd om hun expertise op gebied van specifieke fauna te benutten.

Het gehele bouwproces wordt gecertificeerd. Van begin tot het eind. Dat betekent dat alles aan eisen, normen en richtlijnen moet voldoen, maar ook dat het gehele proces “op schrift” geregistreerd staat. Onder de eisen vallen ook de maatregelen die voor vogels en zoogdieren genomen moeten worden.

Er is hard gewerkt aan aanpassingen van het activiteitenplan 1.0. Daarin zijn de opmerkingen van Vereniging Gierzwaluwbescherming Nederland, Zoogdierenvereniging en Stichting Witte mus opgenomen. Die opmerkingen gingen vooral over de compensatiemaatregelen zoals de grootte en vormgeving van vervangende nestruimte voor Gierzwaluwen.
Er wordt momenteel nog druk overlegd om de laatste opmerkingen in het nieuwe activiteitenplan 2.0 verwerkt te krijgen.

Het gehele proces van project Stroomversnelling is er een van leren, aanpassen en verbeteren. Dit betekent dat het “ontwikkelen” nooit klaar is. De natuurbeschermers zitten aan tafel en denken mee, blijven kritisch maar wel met de blik vooruit. Als het gehele project slaagt dan is er voor alle partijen zeker een win – win situatie ontstaan.

Voor Vereniging Gierzwaluwbescherming blijft er één onderdeel nog niet overtuigend onder controle en dat is de handhaving. Zoals eerder gemeld gaat het hier om een gecertificeerd proces waarbij alle materialen, processen en controles op schrift gerapporteerd moeten worden. Maar hoe dit er in de praktijk uit zal gaan zien is nog onduidelijk. Feit is wel dat er over 3 maanden weer een overleg plaats zal vinden waarbij de voortgang besproken zal worden.

De ontheffing voor de Flora en Fauna wet die voor de eerste fase was afgegeven loopt bijna af. Op basis van het nieuwe activiteitenplan 2.0 zal waarschijnlijk een nieuwe ontheffing verleend gaan worden. In het nieuwe activiteitenplan zullen dus alle wijzingen, opmerkingen etc. zijn opgenomen. Dit betekent niet dat het activiteitenplan haar eindstadium heeft bereikt. Het zal waar nodig steeds worden aangepast en bijgesteld. En wij blijven het proces natuurlijk kritisch volgen.