Statuten

Naam, zetel, duur

Art. 1.1. De vereniging draagt de naam: Gierzwaluwbescherming  Nederland en is gevestigd te Amersfoort.
De naam van de 
vereniging kan worden afgekort tot GBN
Art. 1.2. De vereniging is opgericht op 22 juni 2002 te Haarlem en is aangegaan voor  onbepaalde tijd.

2. Doel, middelen

Art. 2.1. De vereniging heeft als doel:
a. de bescherming van gierzwaluwen en hun nestgelegenheid;
b. personen te verenigen die belangstelling hebben voor gierzwaluwen en gierzwaluwbescherming;
c. kennis over gierzwaluwen te vergroten, te verzamelen, te bundelen en uit te dragen;
d. contacten te onderhouden met personen en organisaties die een vergelijkbaar doel  nastreven, dit in de ruimste zin van het woord.

Art. 2.2. De vereniging tracht dit doel te bereiken onder meer door:
a. het inventariseren van gierzwaluw broedplaatsen met inachtneming van art. 3.2;
b. het herstellen en compenseren van verloren gegane broedplaatsen en het herinrichten van kansrijke nestplaatsen en het scheppen van nestgelegenheid op nieuwe locaties;
c. het optreden in rechte, met name het voeren van civiel- en administratief rechtelijke procedures alsmede het indienen van strafklachten of anderszins;
d. het houden van vergaderingen en bijeenkomsten en excursies voor leden;
e. het geven van speciale voorlichting aan instanties die zich bezighouden met de bebouwde omgeving zoals gemeenten, projectontwikkelaars, aannemers, architecten en bouwkundigen en hun opleidingen;
f. het geven van voorlichting door lezingen;
g. het maken van educatief materiaal en lesbrieven;
h. het maken van audiovisueel materiaal;
i. het maken en onderhouden van een website;
j. het vervaardigen en beschikbaar stellen van mobiel expositiemateriaal;
k. het organiseren van studiedagen en dergelijke;
l. het stimuleren van onderzoek en het publiceren daarover, alsmede de financiering daarvan met in acht neming van art. 3.2;
m. het verzorgen van een nieuwsbrief voor de leden en/of het uitgeven van een verenigingsblad;
n. al datgene te doen wat het doel van de vereniging kan bevorderen en te laten wat strijdig is met deze doelstellingen.

3. Definitie van leden, buitengewone leden en donateurs
Art. 3.1. De leden van de vereniging worden onderscheiden in gewone leden en buitengewone leden, en donateurs.

Art. 3.2. Allen die lid zijn van de vereniging dienen zich te allen tijde te onthouden van handelingen of het verlenen van medewerking aan handelingen die het belang van de individuele gierzwaluw kunnen schaden zoals het vangen van gierzwaluwen voor ringonderzoek of wetenschappelijke doeleinden en het verstoren van broedvogels op de nesten ten behoeve van onderzoek.

Art. 3.3. Gewoon lid is degene die als lid is toegelaten overeenkomstig het bepaalde in art. 4.1.

Art. 3.4. Buitengewone leden zijn natuurlijke personen die op grond van bijzondere verdiensten op voordracht van het bestuur door de algemene ledenvergadering zijn benoemd en die deze benoeming hebben aanvaard.

Art. 3.5. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die zich verplicht hebben de vereniging financieel te steunen op de wijze zoals vermeld in

Art 3.6. Het bestuur houdt een register waarin de toetredingsdata, namen, adressen van alle leden en begunstigers zijn opgenomen. Dit register is uitsluitend dienstbaar ten behoeve van de vereniging en wordt niet aan derden beschikbaar gesteld.

4. Lidmaatschap; toetreding en einde

Art. 4.1. Een ieder die lid wil worden kan zich schriftelijk aanmelden bij het bestuur. Daarbij geldt dat:
a. de doelstelling van de vereniging wordt onderschreven, en
b. een eerder lidmaatschap niet is geëindigd door ontzetting door het bestuur. De procedure tot toetreding is geregeld in het reglement voor de verenigingsstructuur.

Art. 4.2. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door schriftelijke opzegging door het lid;
c. door opzegging door het bestuur, wanneer het lid opgehouden aan de vereisten door de statuten gesteld te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijze van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting door het bestuur, wanneer een lid in strijd met statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

Art. 4.3. Degene die een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap heeft ontvangen kan tot een maand na de dagtekening van die kennisgeving beroep aantekenen bij de eerstkomende reguliere algemene ledenvergadering. In de kennisgeving zijn de redenen van ontzetting uit het lidmaatschap vermeld. Daarnaast wordt gewezen op de beroepsmogelijkheid bij de algemene ledenvergadering.  Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, waarbij tijdelijk de aan het lidmaatschap verbonden rechten, met uitzondering van het beroepsrecht, zijn uitgesloten.

Art. 4.4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het jaar eindigt, door opzegging door het lid blijft het voormalig lid voor dat gehele jaar de contributie verschuldigd.

5. Contributies, donaties en andere bijdragen

Art. 5.1. Alle leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie, die door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. Het bestuur kan in bijzondere gevallen vermindering of vrijstelling van de jaarlijkse contributie verlenen.

Art. 5.2. Buitengewone leden zijn vrijgesteld van de jaarlijkse contributie.

Art. 5.3. Donateurs betalen een jaarlijks een bedrag, waarvan de minimum hoogte wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering en waarvan het minimum bedrag niet lager is dan de jaarlijkse contributie.

Art. 5.4. Het bestuur kan bepalen dat voor het leveren van bepaalde diensten een bijdrage moet worden voldaan.

6. Bestuur

Art. 6.1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal personen, tenminste drie en ten hoogste zeven, die door de algemene ledenvergadering uit de leden worden benoemd.

Art. 6.2. Een bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar. De totale duur van een aaneengesloten bestuurslidmaatschap en de gang van zaken bij een benoeming tussentijds als gevolg van een vacature wordt in het reglement voor de verenigingsstructuur geregeld.

Art. 6.3. De voorzitter wordt in functie benoemd. De overige functies worden door het bestuur onderling verdeeld.

Art. 6.4. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit voordrachten.

Art. 6.5. Tot het opmaken van een voordracht zijn zowel het bestuur als de leden bevoegd.

Art. 6.6. Een voordracht door het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld. Een voordracht door de leden moet schriftelijk en ondertekend door tenminste tien leden uiterlijk een week voor de ledenvergadering bij het bestuur worden ingediend. De kandidaat dient tevens de voordracht voor akkoord te ondertekenen.

Art. 6.7. Is er een vacature en is daarvoor geen voordracht opgemaakt dan is de algemene ledenvergadering vrij in haar keuze ter vervulling.

Art. 6.8. De verdere regeling van bestuursverkiezingen is in het reglement voor de verenigingsstructuur opgenomen.

7. Einde van het bestuurslidmaatschap

Het bestuurslidmaatschap eindigt door:

Art. 7.1. Het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

Art. 7.2. Periodiek aftreden;

Art. 7.3. Ontslag of schorsing door de algemene ledenvergadering, na een met redenen omklede motie ter zake, een en ander op grond van artikel 2:37, lid 6 van het Burgerlijk Wetboek. In dit geval moet binnen twee maanden een buitengewone algemene vergadering te worden bijeengeroepen, die het royement of de schorsing, zoals in dit lid bedoeld, aan revisie zal onderwerpen.

Art. 7.4. Een schriftelijke kennisgeving aan het bestuur, waarin de bestuurder zijn voorgenomen voortijdig aftreden bekend maakt.

8. Bestuursfuncties en -taken

Art. 8.1. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan.

Art. 8.2. Het bestuur kan voor de voorzitter, de secretaris en de penningmeester uit zijn midden een vervanger aanwijzen.

Art. 8.3. De functies van voorzitter, is onverenigbaar met die van secretaris of penningmeester. De functie van secretaris en penningmeester is niet verenigbaar in één en dezelfde persoon.

Art. 8.4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies of personen of werkgroepen, die door het bestuur worden benoemd, respectievelijk worden ontslagen.

Art. 8.5. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de volgende functionarissen of bij ontstentenis door hun vervangers:
a. hetzij het bestuur;
b. hetzij door de voorzitter en de secretaris;
c. hetzij door de voorzitter en de penningmeester;
d. hetzij door de secretaris en de penningmeester.

Art. 8.6. Voor de verdere taakomschrijving van het bestuur wordt verwezen naar het reglement op de verenigingsstructuur.

9. Jaarverslag rekening en verantwoording

Art. 9.1. Het verenigingsjaar, tevens boekjaar komt overeen met het kalenderjaar.

Art. 9.2. a. Het bestuur brengt jaarlijks een schriftelijk jaarverslag over het afgelopen verenigingsjaar uit op een zodanig tijdstip dat dit jaarverslag behandeld kan worden op de eerste algemene ledenvergadering na afloop van het verenigingsjaar.

b. Het jaarverslag wordt aan de leden, samen met de uitnodiging voor die vergadering verzonden, voor zover het jaarverslag niet al eerder in de nieuwsbrief is gepubliceerd.

Art. 9.3. a. Het bestuur geeft jaarlijks – onder overlegging van een vermogensopstelling en een staat van baten en lasten – schriftelijk rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd beleid. Ten aanzien van het tijdstip geldt het zelfde als gesteld in art. 9.1, lid a en b.

b. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

10. Begroting

Het bestuur legt jaarlijks aan de algemene ledenvergadering een begroting voor van inkomsten en uitgaven over het dan lopende jaar ter vaststelling. Ten aanzien van het tijdstip geldt hetzelfde als gesteld in art. 9.2. lid a en b.

11. Kascommissie

Art. 11.1. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van twee leden. Tegelijkertijd worden zo mogelijk twee plaatsvervangende leden benoemd, die de leden bij ontstentenis vervangen. De leden en de plaatsvervangende leden mogen geen deel uitmaken van het bestuur.

Art. 11.2. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering schriftelijk verslag van haar bevindingen uit.

Art. 11.3. Het bestuur stelt de kascommissie in staat haar onderzoek tijdig voor de algemene ledenvergadering te verrichten en is verplicht aan de kascommissie alle gewenste inlichtingen te verstrekken, alsmede inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

Art. 11.4. De last van de kascommissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere Kascommissie.

12. De algemene ledenvergadering

Art. 12.1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

Art. 12.2. Jaarlijks wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, een algemene ledenvergadering – de jaarvergadering – gehouden.in de jaarvergadering komen aan de orde:
a. het jaarverslag als bedoeld in art. 9.1. lid a;
b. de rekening en verantwoording als bedoeld in art. 9.2. lid a;
c. de begroting als bedoeld in art. 10, tenzij deze reeds is vastgesteld;
d. de voorziening in bestuursvacatures;
e. het verslag van de kascommissie als bedoeld in art. 11.2;
f. de benoeming van een kascommissie voor het nieuwe verenigingsjaar;
g. andere verslagen van het bestuur en eventueel de verslagen van commissies en personen als bedoeld in art. 8.4.

Art. 12.3. a. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dat wenselijk oordeelt. Voorts is het bestuur – op schriftelijk verzoek, met redenen om kleed, van tenminste 10 stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
b. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan,waartoe de secretaris van de vereniging medewerking dient te verlenen.
c. Indien binnen korte tijd meerdere malen om dezelfde redenen een verzoek als bedoeld in art.12.3. lid a. wordt ingediend, terwijl aan het eerste verzoek is voldaan en de algemene ledenvergadering daaromtrent heeft beslist, kan het bestuur besluiten een tweede en volgend verzoek van de hand te wijzen. Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering zal deze afwijzing aan de leden bekend worden gemaakt.

Art.12.4 a. Behoudens het gestelde in art.12.3 sub b wordt de algemene ledenvergadering bijeen geroepen door het bestuur.
b. De leden worden tenminste drie weken tevoren opgeroepen door toezending van een convocatie, die desgewenst in de nieuwsbrief van de vereniging kan worden opgenomen.
c. De convocatie vermeldt plaats, datum en aanvangstijd van de vergadering, alsmede de te behandelen agendapunten.
d. Besluiten kunnen slechts genomen worden over geagendeerde voorstellen.

13. Toegang en stemrecht

Art.13.1. Toegang tot de vergadering hebben alle leden en donateurs van de vereniging.

Art.13.2. Over het toelaten van andere dan in art. 13.1 bedoelde personen beslist het bestuur.

Art.13.3. Ieder lid van de vereniging heeft ter vergadering één stem. Donateurs hebben geen stemrecht.

Art.13.4. Ieder lid kan ter vergadering het woord voeren, voorstellen doen en amendementen indienen, behoudens de beperkingen die bij reglement op de verenigingsstructuur worden gesteld.

14. Voorzitterschap en notulering

Art.14.1. Algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Is de voorzitter afwezig en heeft het bestuur niet in zijn vervanging voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap. Art.14.2. Van het besprokene in elke vergadering worden door de secretaris van het bestuur of zijn plaatsvervanger notulen opgemaakt. Is de secretaris afwezig en heeft het bestuur niet in zijn vervanging voorzien, dan wijst de voorzitter een notulist aan. De notulen worden door de voorzitter en de notulist vastgesteld en ondertekend na goedkeuring door de volgende algemene ledenvergadering.

15. Besluitvorming

Art.15.1 Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Alleen op de algemene ledenvergadering aanwezige leden kunnen een geldige stem uitbrengen. In afwijking van hetgeen in artikel 2:38 lid 4 van het Burgerlijk Wet boek is gesteld, is het stemmen bij volmacht niet toegestaan.

Art.15.2. Blanco stemmen worden voor de toepassing van het vorige artikel geacht niet te zijn uitgebracht.

Art.15.3. Alle stemmingen ter benoeming van personen geschieden schriftelijk. Alle overige stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter of een der stemgerechtigde leden een schriftelijke stemming gewenst acht.

Art.15.4. Indien niemand stemming verlangt, is dat besluit met algemene stemmen aanvaard.

Art.15.5. Verdere regelingen over besluitvorming kunnen eventueel worden opgenomen in het reglement voor de verenigingsstructuur.

16. Reglementen

Art.16.1. De algemene ledenvergadering zal een reglement voor de verenigingsstructuur vaststellen waarin ook de verantwoordelijkheden omtrent samenstelling en inhoud van de door de vereniging uitgegeven nieuwsbrief dan wel verenigingsblad zijn geregeld. Daarnaast kan de algemene ledenvergadering bijzondere reglementen vaststellen.

Art. 16.2. Het reglement voor de verenigingsstructuur en de bijzondere reglementen mogen geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de wet of de statuten. Zij treden in werking na hun vaststelling door de algemene ledenvergadering. Het vorenstaande geldt ook voor de wijzigingen van bedoelde reglementen.

17. Statutenwijziging

Art.17.1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met een mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

Art.17.2. Zij die de oproeping tot een algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, aan de leden (doen) toezenden. Dat kan middels de nieuwsbrief geschieden.

Art.17.3. Het bepaalde in de art.17.1 en 17.2 is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle leden aanwezig zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.

Art. 17.4. Het besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Wijziging van art. 2.1, 2.2 en 3.2 kan slechts worden genomen met instemming van twee/derde van de uitgebrachte stemmen tijdens een algemene ledenvergadering waar twee/derde van het aantal leden tegenwoordig is.

Art. 17.5. Een wijziging van de statuten treedt niet in werking dan nadat van de wijziging een notariële acte is opgemaakt.

18. Ontbinding

Art.18.1. De vereniging kan slechts worden ontbonden door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene ledenvergadering, waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig,dan wordt binnen vier weken daarna een tweede algemene ledenvergadering gehouden over het voorstel, zoals in de vorige vergadering aan de orde is geweest, waarin, ongeacht het aantal tegenwoordige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

Art.18.2. Bij het besluit tot ontbinding wordt een eventueel batig saldo geschonken aan een vereniging met ongeveer gelijkgerichte doelstellingen die niet strijdig zijn met de doelstellingen van Gierzwaluwbescherming – Nederland. Laatstgenoemd besluit wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

——————————

De comparante is mij, notaris, bekend.WAARVAN AKTE

in minuut is verleden te Roosendaal op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon, heeft deze verklaard vooraf van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op de volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparante en mij, notaris, ondertekend.