Algemeen Nut Beogende Instelling

De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende instellingen (ANBI goede doelen) via internet een wettelijke voorwaarde (publicatieverplichting) is voor behouden of aanvragen van de ANBI-beschikking/status. Zo moet een goed doel o.a. haar contactgegevens, beleidsplan, financiële gegevens en huidige activiteiten publiceren op een internetadres of via een publicatieportaal ter beschikking stellen aan het publiek. Op deze wijze krijgt het publiek inzicht in het functioneren van een goed doel.

Hier kunt U het ANBI registratie formulier van GierzwaluwBescherming Nederland inzien

 Naam Gierzwaluwbescherming Nederland zie Statuten artikel 1
 RSIN 811388608
 Contactgegevens Website:www.gierzwaluwbescherming.nl
Secretaris: Astrid van den Broek, Telefoonnummer: 06 491 22 73
Postadres: Goudenregenstraat 5, 6573 XN Beek
Bezoekadres: Goudenregenstraat 5, 6573 XN Beek
E-mail: secretaris@gierzwaluwbescherming.nl
Bestuurssamenstelling Het bestuur bestaat uit minimaal drie natuurlijke personen Voorzitter (tijdelijk): Astrid van de Broek
Secretaris (tijdelijk): Jochem Kühnen
Penningmeester: Egbert Leijdekker
Algemeen: Ilse de Bruin
 Doelstelling De vereniging heeft als doel;
a) het beschermen van gierzwaluwen en hun nestgelegenheid in Nederland;
b) personen te verenigen die belangstelling hebben voor gierzwaluwen en gierzwaluwbescherming;
c) kennis over gierzwaluwen te vergroten, te verzamelen, te bundelen en uit te dragen;
d) contacten te onderhouden met personen en organisaties die een vergelijkbaar doel nastreven, dit in de ruimste zin van het woord.
Zie Statuten artikel 2.1
 Beloningsbeleid Het bestuur en alle overige leden, die activiteiten ten behoeve van de vereniging uitvoeren, zijn onbezoldigd (er is geen sprake van vacatiegelden).
Verslag uitgeoefende activiteiten De verslaglegging van het bestuur en de werkgroepen worden jaarlijks gepubliceerd in het jaarverslag.
Financiele verantwoording Het bestuur legt jaarlijks op de Algemene Ledenvergadering verantwoording af. Een door de Algemene Ledenvergadering benoemde kascommissie onderzoekt de financiële administratie en het beleid van de vereniging en brengt daarvan verslag uit aan de Algemene Ledenvergadering. zie Statuten artikel 9
zie Statuten artikel 11
Financieel jaarverslag 2018